top of page
Privacy policy
Julien.jpg

Alles wat je wil weten over
privacy, cookies & Skills.

Respect is één van onze waarden. En niet de eerste de beste. 

Om wederzijds respect te verdienen en te creëren vinden we het belangrijk om ten aller tijde eerlijk en transparant te zijn. 

Hieronder kan je dus alles terugvinden die je wenst te weten over de werking van onze website.

Toch nog een vraag?

Contacteer ons!

 

UPDATED 01/04/2022

Privacybeleid

 

1. Wie zijn wij?

DUX International BVBA

Lindestraat 27

8870 Izegem

 

2. Waarom een privacybeleid?
 

Omdat we privacy, transparantie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel dragen. Hierin leggen we uit welke gegevens we van jou verzamelen en verwerken. De relaties die wij opbouwen zijn gebaseerd op vertrouwen en respect. Dit wil ook zeggen dat wij jouw keuzes ten aller tijde respecteren en beschermen. Hieronder sommen we even op wat dat precies betekent. 

3. Wat zijn persoonsgegevens?

We geven meteen enkele voorbeelden:

 • naam en achternaam

 • thuisadres;

 • e‑mailadres zoals naam.achternaam@onderneming.be;

 • locatiegegevens (bijvoorbeeld de locatiegegevens op een mobiele telefoon);

 • internetprotocoladres (IP-adres);

 • ...

Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.

Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens.

 

4. Waarom en hoe verwerven wij persoonsgegevens?

Dux ijvert altijd voor een kwalitatieve, productieve en efficiënte dienstverlening. De gegevens die wij bijhouden dragen daar aan toe.

Zo kunnen we analyseren welke pagina's worden bezocht en hoe de bezoeker zich op onze website gedraagt. Dat stelt ons dan weer in staat om naar jouw noden toe te groeien. Die informatie registreren we via cookies en via de contactformulieren die je kan vinden op onze website. 

5. Wie verwerkt er dan die gegevens? 

De gegevens worden behandeld door medewerkers van Dux. Allen zijn ze aan een geheimhoudingsplicht onderworpen.

6. Bewaren wij de persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens en baseren ons hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

Dux International BVBA verbindt zich er toe om de persoonsgegevens van haar klanten te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Toch nog verdere vragen hierover? 

Contacteer ons!

Privacybeleid

UPDATED 01/04/2022

Cookiebeleid

1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer jij onze website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookie bestand bevat een unieke code waarmee de server jou kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door scripts van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

2. Waarom gebruiken we cookies?

 

Dux gebruikt functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

Wij gebruiken daarnaast ook Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terecht kwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe verzamelen we aan de hand van je (geanonimiseerd) IP-adres o.a. internet verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt, bijgehouden of doorgegeven.

 

3. Kan ik mijn cookie-voorkeuren wijzigen of cookies weigeren?
 

​Jazeker, klik op jouw browser en kom te weten hoe je dat best aanpakt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Toch nog verdere vragen hierover? 

Contacteer ons!

Cookiebeleid
Educatie: algemene voorwaarden

 

UPDATED 01/04/2022

Educatie algemene voorwaarden

 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
   

 • De cursist verbindt zich ertoe de factuur te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum en uiterlijk een week vóór de startdatum van de opleiding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij inschrijving in de week vóór de startdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk betaalbaar en is annuleren voor een opleiding van minder dan 2 dagen niet meer mogelijk
   

 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief en is kosteloos mogelijk tot één week vóór de startdatum van de opleiding.
   

 • Bij annulering (schriftelijk per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) tot één week vóór de startdatum van de cursus gelden volgende regels:

  • Bij kortlopende opleidingen (halve – of volledige dag): het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd.

  • Bij langlopende opleidingen (meerdere dagen): annulering tot vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
   Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.
    

 • Niet-betaling van de factuur en/of niet-aanwezigheid in de cursus (zonder schriftelijke annulatie ten laatste een week voor de startdatum) worden niet aanvaard als een geldige annulatie.

  In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van de gehele factuur, op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en nà ingebrekestelling, zal het bedrag ervan ambtshalve vermeerderd worden met 12% (met een minimum van 100,-€ en een maximum van 2000,-€, zelfs bij toekenning van betalingstermijnen) als een forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor eventuele toepassing van art 1244 BW.
   

 • Overmacht: In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan Dux International BV en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bvb. natuurramp, staking, blokkade, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt Dux International BV zich het recht voor deze uit te stellen, online te geven of te herplannen naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief binnen een termijn van zes maanden.
   

 • Buiten gevallen van overmacht heeft Dux International BV het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald.
   

 • Tijdens events, infosessies en opleidingen kan er beeldmateriaal gecreëerd worden in de vorm van foto en/of film. Bij inschrijving geef je je toestemming voor deze opnames, waarbij je eventueel in beeld komt. Deze kunnen nadien gebruikt worden voor educatieve en marketing doeleinden.
   

 • Copyright: Alle cursusmateriaal - zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars - is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de cursist zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en Dux International BV.
  Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.
   

 • Aansprakelijkheid: Dux International BV (met inbegrip van haar medewerkers en docenten/consultants) besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding, adviezen en informatie, die zij ter goeder trouw en met de nodige vakkennis verstrekt. Ze kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, directe, indirecte, financiële of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de interpretatie of het gebruik, op welke wijze dan ook, van de verleende opleiding, begeleiding, adviezen en/of informatie.
   

 • Dux International BV is niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke) ten gevolge van ongevallen voor, tijdens of na de lessen, tenzij in geval van burgerlijke aansprakelijkheid.
   

 • Klachtenprocedure: Dux International BV hecht veel belang aan de kwaliteit van haar opleidingen en staat steeds open voor suggesties of voorstellen om haar werking te verbeteren. Klachten en/of suggesties dienen te worden ingediend via info@dux.be of via jouw accountmanager.
   

Toch nog verdere vragen hierover? 

Contacteer ons!

Verkoop: algemene voorwaarden

 

UPDATED 01/07/2022

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst tussen Dux International BV en een onderneming (hierna: “De Klant”) beheerst door deze voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met De Klant en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van De Klant. Een afwijking, aanvulling of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan Dux International BV worden tegengeworpen indien zij er voorafgaandelijk schriftelijk in toegestemd heeft.
   

 2. Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering. De totaalprijs vermeld in een aanbod of offerte is de prijs in Euro en exclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook. Elke overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Dux International BV.
   

 3.  Bij annulering van een bestelling, om welke reden dan ook, is De Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestellingen dit onverminderd het recht van Dux International BV om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Deze forfaitaire schadevergoeding is eveneens verschuldigd indien de bestelling slechts gedeeltelijk wordt geannuleerd, in voorkomend geval op het niet uitgevoerde saldo.
   

 4. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De koopwaar wordt altijd geleverd aan het magazijn/salon/fabriek en wordt op de plaats van de levering aanvaard. Overstromingen, stakingen, breuk aan machines, branden of andere abnormale gevallen die de fabricage beletten of verminderen, worden aangezien als een geval van overmacht en bevrijden ons van de plicht tot leveren. De orders in uitvoering kunnen niet vernietigd worden om reden van vertraging.
   

 5. De koopwaar wordt steeds vervoerd op risico van De Klant, zelfs wanneer overeengekomen zou zijn dat Dux International BV voor het vervoer instaat.De koopwaar blijft eigendom van Dux International BV tot op het ogenblik van volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. De verantwoordelijkheid en het risico over de koopwaar gaat over op De Klant bij de totstandkoming van de overeenkomst. De betaalde voorschotten blijven van de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval de koper die aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
   

 6. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Dux International BV, contant en zonder korting. Afwijking van dit principe wordt op de factuur vermeld. Elke andere betalingswijze, zoals het aanvaarden van wissels of kwijtschriften verandert niets aan de plaats van betaling, welke Izegem blijft.
   

 7. Klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen 8 dagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen. De aansprakelijkheid van Dux International BV is in ieder geval beperkt tot de vervanging van de niet-conforme koopwaar.
   

 8. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van Dux International BV te worden gebracht. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaande wordt beschouwd.
   

 9. De voorbehoudloze betaling van de gehele of van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de integrale factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud.
   

 10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125,00 EUR als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke koste, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art 1244 BW.
   

 11. Bij niet of laattijdige betaling houdt Dux International BV zich het recht voor om de uitvoering van eender welke prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Dux International BV houdt zich eveneens het recht voor in tussentijd om nog niet geleverde orders te annuleren.
   

 12. Het merk Moroccanoil valt onder het selectieve distributiesysteem, dit betekent onder meer dat de geselecteerde partners een verbod hebben om aan niet-geselecteerde partners door te verkopen.
   

 13. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci de recht­banken van het gerechtelijk arrondisse­ment West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.   

Contacteer ons
bottom of page