top of page
Verkoopsvoorwaarden

UPDATED 2023

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Definities


1.1. Onder "DUX", “wij” of “verkoper” wordt verstaan de onderneming DUX International B.V., gevestigd te Lindestraat 27, 8870 Izegem, ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0423.876.043.

1.2. Onder “klant” of “koper” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie DUX een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden


2.1. De algemene betalingsvoorwaarden zijn leveringen tegen contante betaling (binnen 7 dagen na factuurdatum) te Izegem, tenzij expliciet anders overeengekomen werd. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Dux International BV, contant en zonder korting. Afwijking van dit principe wordt op de factuur vermeld. Elke andere betalingswijze, zoals het aanvaarden van wissels of kwijtschriften verandert niets aan de plaats van betaling, welke Izegem blijft.


2.2. DUX houdt zich het recht voor om de betalingstermijn en kredietlimiet per klant individueel vast te stellen, op basis van een risicoanalyse van de klant. Hierbij kan onder andere gekeken worden naar de kredietwaardigheid van de klant, het betaalgedrag in het verleden en de leeftijd van de onderneming van de klant.


2.3. Indien de risicoanalyse uitwijst dat er een verhoogd risico bestaat dat de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan DUX beslissen om de betalingsvoorwaarden aan te passen naar volledige voorafbetaling. Deze beslissing wordt genomen na interne evaluatie. Op verzoek van de klant kan deze betalingsvoorwaarde na 6 maanden worden heroverwogen.


2.4. Indien de klant absoluut een kredietlijn bij DUX wil bekomen terwijl de risicoanalyse van DUX uitwijst dat een kredietlijn niet kan worden verstrekt, kan de klant door middel van een bankwaarborg een kredietlijn voor het bedrag van de bankwaarborg bij DUX bekomen.


2.5. DUX houdt zich tevens het recht voor om de betalingstermijnen van bestaande klanten eenzijdig te wijzigen na een risicoanalyse van de klant. Hierbij kan onder andere gekeken worden naar de kredietwaardigheid van de klant, het betaalgedrag in het verleden en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het nakomen van betalingsverplichtingen. DUX zal de klant op de hoogte stellen van deze wijziging en de reden(en) hiervoor.


2.6. Bij niet of laattijdige betaling houdt DUX zich het recht voor om de uitvoering van eender welke prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag . DUX houdt zich eveneens het recht voor om nog niet geleverde orders te annuleren.


2.7. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125,00 EUR als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art 1244 BW.


Artikel 3: Algemene Verkoopsvoorwaarden


3.1. Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering. De totaalprijs vermeld in een aanbod of offerte is de prijs in Euro en exclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook. Elke overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Dux International BV.


3.2. Overstromingen, stakingen, breuk aan machines, branden of andere abnormale gevallen die de fabricage beletten of verminderen, worden aanzien als een geval van overmacht en bevrijden ons van de plicht tot leveren.


3.3. De orders in uitvoering kunnen niet vernietigd worden om reden van vertraging. De leveringstermijnen zijn niet bindend en dienen enkel als aanwijzing.


3.4. Bij annulering van een bestelling, om welke reden dan ook, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestellingen dit onverminderd het recht van Dux International BV om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Deze forfaitaire schadevergoeding is eveneens verschuldigd indien de bestelling slechts gedeeltelijk wordt geannuleerd, in voorkomend geval wordt de schadevergoeding berekend op het niet uitgevoerde saldo.


3.5. Al onze goederen worden verondersteld in ontvangst genomen en aanvaard te zijn in onze magazijnen te Izegem en reizen steeds op risico en voor rekening van de bestemmeling, zelfs bij vrachtvrije zendingen. Iedere vorm van vervanging of vergoeding is een commerciële tegemoetkoming van Dux en doet geen afbreuk aan deze bepaling.


3.6. De koper die verwittigd werd van de afwerking van de goederen en vraagt deze te verzenden zonder aanvaarding, zal toch beschouwd worden deze te hebben aanvaard.


3.7. Klachten betreffende de conformiteit van koopwaar moet op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen 8 dagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen. De aansprakelijkheid van DUX is in ieder geval beperkt tot de vervanging van de niet-conforme koopwaar.
Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis van DUX te worden gebracht. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaande wordt beschouwd.


3.8. DUX kan, buiten de wettelijke bepalingen, niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van door DUX geleverde goederen.


3.9. Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden onverenigbaar mocht blijken met de algemene inkoopvoorwaarden van de koper, dan gelden alleen de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper.


3.10. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van orderbevestigingen doet aan deze regel geen afbreuk.


3.11. De orderbevestiging is niet bindend voor artikelen die het voorwerp uitmaken van einde reeksen nog in stock op de datum van de bevestiging. De orderbevestiging verbindt ons niet tegenover klanten die onze algemene verkoopsvoorwaarden niet naleven.


3.12. Wij houden ons het recht voor de hoeveelheid van de bestelde waren te vermeerderen/verminderen tot een hoeveelheid passend bij onze standaard verpakking.


3.13. Alle goederen worden af werk geleverd, zelfs wanneer overeengekomen zou zijn dat DUX voor het vervoer instaat.
In geval de koper de aan de door de verkoper geleverde goederen, terug verkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan de koper, ter waarde van de openstaande schulden inclusief kosten en intresten.


3.14. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De goederen worden geleverd af magazijn/salon/fabriek en worden op de plaats van de levering aanvaard. Overstromingen, stakingen, breuk aan machines, branden of andere abnormale gevallen die de fabricage en dagelijkse activiteiten van DUX beletten of verminderen, worden aanzien als een geval van overmacht en bevrijden ons van de plicht tot leveren.


3.15. Marktverstoring: De koper erkent en stemt ermee in dat het verboden is om acties te ondernemen die de markt verstoren of de eerlijke concurrentie belemmeren. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, het kunstmatig verlagen van prijzen met als doel schade toe te brengen aan de verkoper of de door haar vertegenwoordigde merken, het verspreiden van valse informatie of het aanzetten tot onrechtmatige praktijken.


3.16. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratio loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.


Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud


4.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling van de koopprijs, inclusief bijkomende kosten en intresten, is ontvangen.


4.2. De Koper is verplicht om de goederen zorgvuldig te bewaren en te beschermen totdat de eigendom is overgedragen.


4.3. In geval van niet betaling of verzuim door de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de goederen terug te nemen zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst. De koper stemt ermee in om de verkoper onmiddellijk toegang te verlenen tot de locatie waar de goederen zich bevinden voor het uitoefenen van dit recht.


4.4. Het eigendomsvoorbehoud heeft geen invloed op het risico van verlies of beschadiging van de goederen, dat op de koper overgaat op het moment van levering.


4.5. De koper is niet gerechtigd om de goederen te verkopen, over te dragen, te verpanden of enige andere vorm van bezwaring aan te gaan totdat de volledige betaling is verricht.


4.6. In het geval dat de koper de goederen toch verkoopt voordat de volledige betaling is verricht, zal de koper de opbrengst van de verkoop onmiddellijk aan de verkoper overdragen ten belope van de nog verschuldigde bedragen.


4.7. Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht in het geval dat de goederen worden verwerkt, vermengd, of onderdeel worden van andere goederen. De verkoper behoudt in dit geval mede-eigendomsrecht op de nieuwe goederen, in verhouding tot de waarde van de oorspronkelijke goederen.


4.8. De koper is verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige beslaglegging, faillissement of andere omstandigheden die de eigendomsrechten van de verkoper zouden kunnen aantasten.


4.9. Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht tot de volledige betaling is verricht, inclusief eventuele bijkomende kosten, rente en schadevergoedingen.


4.10. Indien een of meerdere bepalingen van deze eigendomsvoorbehoud clausule ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze clausule en de algemene voorwaarden onverlet. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het beoogde doel van de oorspronkelijke bepaling(en).


Artikel 5 Selectieve Distributie


5.1. Het merk Moroccanoil valt onder selectieve distributie overeenkomstig de Belgische wetgeving. Dit betekent onder meer dat Moroccanoil alleen mag worden verkocht door geautoriseerde distributeurs die voldoen aan de door Moroccanoil gestelde kwaliteitsnormen en dat de geautoriseerde distributeurs een verbod hebben om aan niet geautoriseerde distributeurs te verkopen. Door het aanschaffen van Moroccanoil-producten bij DUX, bevestigt u dat u op de hoogte bent van deze selectieve distributievoorwaarden en ermee akkoord gaat.

UPDATED 2023

Algemene educatievoorwaarden


Artikel 1: Definities


1.1. Onder "DUX", “wij” of “verkoper” wordt verstaan de onderneming DUX International B.V., gevestigd te Lindestraat 27, 8870 Izegem, ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0423.876.043


1.2. Onder “klant” of “koper” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie DUX een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.


1.3. Onder “educatie” of “opleiding” wordt verstaan: alle opleidingen/ gratis of betalende events/ betalende demo’s of shows die georganiseerd worden door DUX International BV onder haar eigen naam, Skills by DUX of de naam van een derde partij die deze in opdracht van DUX organiseert in de lokalen van DUX of op verplaatsing. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:


Artikel 2: Inschrijven, annuleren en betalen


2.1. Door in te schrijven voor opleidingen bij DUX aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.


2.2. De cursist verbindt zich ertoe de factuur te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum en uiterlijk een week vóór de startdatum van de opleiding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij inschrijving in de week vóór de startdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk betaalbaar en is annuleren voor een opleiding van minder dan 2 dagen niet meer mogelijk.


2.3. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief en is kosteloos mogelijk tot één week vóór de startdatum van de opleiding.


2.4. Bij annulering (schriftelijk per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) tot één week vóór de startdatum van de cursus gelden volgende regels:

  • Bij kortlopende opleidingen (halve – of volledige dag): het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd.

  • Bij langlopende opleidingen (meerdere dagen): annulering tot vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

2.5. Niet-betaling van de factuur en/of niet-aanwezigheid in de cursus (zonder schriftelijke annulatie ten laatste een week voor de startdatum) worden niet aanvaard als een geldige opzeg.

 

2.6. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125,00 EUR als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke koste, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art 1244 BW.


2.7. Overmacht: In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn aan Dux International BV en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bv. natuurramp, staking, blokkade, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt Dux International BV zich het recht voor deze uit te stellen, online te geven of te herplannen naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief binnen een termijn van zes maanden.

 

2.8. Buiten gevallen van overmacht heeft Dux International BV het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald.


Artikel 3: Gebruik van Beeldmateriaal en Copyright


3.1. Tijdens events, infosessies en opleidingen kan er beeldmateriaal gecreëerd worden in de vorm van foto en/of film. Bij inschrijving geeft de klant toestemming voor deze opnames, waarbij de klant eventueel in beeld komt. Deze kunnen nadien gebruikt worden voor educatieve en marketing doeleinden.


3.2. Copyright: Alle cursusmateriaal - zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars - is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de cursist zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en Dux International BV. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.


Artikel 4: Aansprakelijkheid en klachtenprocedure


4.1. Aansprakelijkheid: Dux International BV (met inbegrip van haar medewerkers en docenten/consultants) besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding, adviezen en informatie, die zij te goeder trouw en met de nodige vakkennis verstrekt. Ze kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, directe, indirecte, financiële of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de interpretatie of het gebruik, op welke wijze dan ook, van de verleende opleiding, begeleiding, adviezen en/of informatie.


4.2. Dux International BV is niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke) ten gevolge van ongevallen voor, tijdens of na de lessen, tenzij in geval van burgerlijke aansprakelijkheid.


4.3. Klachtenprocedure: Dux International BV hecht veel belang aan de kwaliteit van haar opleidingen en staat steeds open voor suggesties of voorstellen om haar werking te verbeteren. Klachten en/of suggesties dienen te worden ingediend via info@dux.be of via de accountmanager.

Educatievoorwaarden

 

UPDATED 01/04/2022

Privacybeleid

 

1. Wie zijn wij?

DUX International BVBA

Lindestraat 27

8870 Izegem

 

2. Waarom een privacybeleid?
 

Omdat we privacy, transparantie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel dragen. Hierin leggen we uit welke gegevens we van jou verzamelen en verwerken. De relaties die wij opbouwen zijn gebaseerd op vertrouwen en respect. Dit wil ook zeggen dat wij jouw keuzes ten aller tijde respecteren en beschermen. Hieronder sommen we even op wat dat precies betekent. 

3. Wat zijn persoonsgegevens?

We geven meteen enkele voorbeelden:

  • naam en achternaam

  • thuisadres;

  • e‑mailadres zoals naam.achternaam@onderneming.be;

  • locatiegegevens (bijvoorbeeld de locatiegegevens op een mobiele telefoon);

  • internetprotocoladres (IP-adres);

  • ...

Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.

Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens.

 

4. Waarom en hoe verwerven wij persoonsgegevens?

Dux ijvert altijd voor een kwalitatieve, productieve en efficiënte dienstverlening. De gegevens die wij bijhouden dragen daar aan toe.

Zo kunnen we analyseren welke pagina's worden bezocht en hoe de bezoeker zich op onze website gedraagt. Dat stelt ons dan weer in staat om naar jouw noden toe te groeien. Die informatie registreren we via cookies en via de contactformulieren die je kan vinden op onze website. 

5. Wie verwerkt er dan die gegevens? 

De gegevens worden behandeld door medewerkers van Dux. Allen zijn ze aan een geheimhoudingsplicht onderworpen.

6. Bewaren wij de persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens en baseren ons hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

Dux International BVBA verbindt zich er toe om de persoonsgegevens van haar klanten te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Toch nog verdere vragen hierover? 

Contacteer ons!

Privacybeleid

UPDATED 01/04/2022

Cookiebeleid

1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer jij onze website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookie bestand bevat een unieke code waarmee de server jou kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door scripts van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

2. Waarom gebruiken we cookies?

 

Dux gebruikt functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

Wij gebruiken daarnaast ook Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terecht kwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe verzamelen we aan de hand van je (geanonimiseerd) IP-adres o.a. internet verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt, bijgehouden of doorgegeven.

 

3. Kan ik mijn cookie-voorkeuren wijzigen of cookies weigeren?
 

​Jazeker, klik op jouw browser en kom te weten hoe je dat best aanpakt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Toch nog verdere vragen hierover? 

Contacteer ons!

Cookiebeleid
bottom of page